Fedora

  • The Last Fedora

    The Last Fedora

    Its a terrible pun, I’m poking around in Fedora 28 and themed it up a bit. I’ve never been a fan of GNOME’s Adwaita theme and icon set. System76’s POP_OS! icon setsudo dnf install pop-icon-theme Adapta GTK themesudo dnf install adapta-gtk-theme